Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!
Cookie-Reset
MFC it klif; Hét centrum van Oudemirdum
Ontstaan dorpshuis / MFC
Ontstaansgeschiedenis 1e Dorpshuis in Oudemirdum
 
Eind jaren 60 waren er plannen om het wegverkeer van Rijs naar Nijemirdum niet langer door het centrum van Oudemirdum te laten rijden.
 
De weg zou dan moeten lopen over het pad genaamd “Achterom” te beginnen bij het agrarisch bedrijf van Twijnstra en dan rechtdoor aansluiten op de bestaande weg naar Nijemirdum. Ook werd de weg naar de Marderhoek doorsneden. Voor realisatie van dit, voor die tijd, redelijk ambitieuze plan was dan wel de medewerking nodig van de eigenaren van de aanliggende percelen.
Het grootste obstakel vormde het gebouw ( It Lokaal ) van de Hervormde kerk. Dit stond precies in de weg van het gekozen tracé van de nieuwe weg.
Er kwam toen een discussie in Oudemirdum op gang over de vraag: gaan we een nieuw lokaal bouwen voor de Kerkgemeenschap of gaan wij bouwen ten gunste van het hele dorp. Het toenmalig lokaal werd niet alleen gebruikt voor kerkelijke activiteiten maar ook voor recepties, kleine familiefeestjes, toneel, Rode-Kruisfilm, bazar, damclub etc.
 
Er werd overlegd met het bestuur van de gemeente Gaasterland over de mogelijkheden voor Oudemirdum om een nieuw lokaal voor de kerk te realiseren.
De gemeente gaf aan dat een algemeen gebouw voor het dorp ook tot de mogelijkheden behoorde. Zij had nog bouwgrond beschikbaar op de hoek Fonteinwei – Binnenwei, de huidige locatie ven het Dorpshuis. Ook voor de subsidieverstrekking was dat de beste optie. Het zou dan een multifunctioneel gebouw met sportzaal worden die ook door de scholen gebruikt kon worden voor schoolgymnastiek.
 
Besluitvorming
Binnen de Kerkenraad waren de meningen zeer verdeeld. Sommigen gaven de voorkeur aan een eigen gebouw, maar de meerderheid, waaronder vooral de jongere leden van de kerk, gaven de voorkeur aan een gebouw vóór en gedragen door heel het dorp. Het Kerkbestuur ging na een zorgvuldig proces van wikken en wegen akkoord met het bouwen van een nieuwe multifunctionele accommodatie, mits er goede afspraken gemaakt werden over het gebruik van het nieuwe gebouw en de financiële vergoeding voor de afbraak van het lokaal.
 
Bestuurlijk
Er werd een Stichtingsbestuur gevormd uit mensen die zoveel mogelijk, een afspiegeling waren van de ingezetenen van Oudemirdum. Hierbij speelde kerkelijke gezindheid, politieke aard, sport etc. een belangrijke rol.
 
Realisatie
Er werd overleg gevoerd met de gemeente Gaasterland over de bouwkosten, subsidies en een eigen bijdrage uit het dorp. Als architect werd het Groninger bureau Groefsema aangesteld.
Deze maakte de bouwtekeningen en kwam met een raming van de bouwkosten van ca. 40.000 gulden.
De aannemer die het hiervoor wilde bouwen was aannemersbedrijf van der Meer / de Vries uit Oudega / Sneek.
 
 
Bijdrage dorp
De bijdrage die door het dorp opgebracht moest worden was 10% van de aanneemsom.
Dit was een hele klus voor het Stichtingsbestuur, maar het slaagde.
Zo kon begin jaren 70 de bouw van start gaan en werd er opgeleverd in 1972.
 
Tijdens de bouw van het Dorpshuis werd er een advertentie geplaatst waarin gevraagd werd naar een beheerder voor het nieuwe multifunctionele centrum.
Er werden verschillende sollicitanten uitgenodigd. Dit vond plaats in Hotel Boschlust.
De familie Hettema uit Den Haag werd de eerste beheerder van het Dorpshuis. We praten nu over begin jaren 70.
Tot eind 2011 waren de volgende beheerders aan het Dorpshuis verbonden:
familie Muizer, familie de Vries, familie Klompmaker, familie Norbruis en mevrouw Andela-Stoker, ondersteund door de heer H. Akkerman en familie Kok, die zich ten volle ingezet hebben voor het Dorpshuis.
 
Functionaliteit
Reeds een aantal jaren werd het steeds meer duidelijk dat het gebouw aan functionaliteit voor de huidige wensen/eisen had ingeleverd.
Ondanks de grote inzet van de laatste jaren van bestuurders, beheerders en vrijwilligers werd de exploitatie steeds moeizamer.
Het gebouw kon niet meer aan de energienormen voldoen en was toe aan een grote renovatie.
Na lang wikken en wegen moest er worden geconstateerd dat zelfs een dure renovatie bij lange na niet zou leiden tot een hedendaagse accommodatie voor de gebruikers. Daarbij kwam dat de exploitatie om bovenvermelde redenen ook steeds meer onder druk kwam.
Het gevaar dreigde dat er in de toekomst steeds meer voorzieningen, zoals artsen, bloedprikken, sport voor het dorp verloren zouden gaan.
Ook de Gemeente Gaesterlân-Sleat zag in dat er wat moest gebeuren.
Na veel discussie en niet gemakkelijke afweging van alle factoren werd besloten om de realisatie van een nieuw Multifunctioneel Centrum (MFC) te onderzoeken.
 
Nieuwbouw
Hiervoor werd de Stichting It Nije Klif in het leven geroepen die een programma van eisen opstelde en verschillende Multifunctionele Centra bezocht.
 
Dit voorwerk is in 2009 overgenomen door de Stichting MFC It Klif Oudemirdum,
Deze Stichting, met als voorloper het Dorpshuis, was getransformeerd naar een vorm waarbij ook Plaatselijk Belang Oudemirdum en Sportvereniging NOK waren toegetreden. Zo was dit stichtingsbestuur een betere afspiegeling van Oudemirdum en omgeving en had uiteraard ook meer draagvlak.
 
Projectorganisatie
Met ondersteuning van Doarpswurk en de Gemeente Gaasterlân-Sleat in de projectorganisatie en de financiële toezeggingen van de laatste, werd de uitdaging voor de realisatie van het nieuwe MFC aangegaan.
Hierbij dienen ook de andere sponsoren, Provinsje Fryslân,  Oranje Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Groene Kruis Gaasterland, VSB fonds, Stichting Jonkvrouwe  J. E. J. Bas Backer, Stichting Welzijnsbevordering Zuidwesthoek, Fonds Sluyterman van Loo en de Rabobank Zuidwest Friesland te worden vermeld.
 
Dank zij hun bijdrage en de geweldige inzet van de meer dan honderd vrijwilligers en de financiële ondersteuning van het dorp en omgeving, kon dit gebouw worden gerealiseerd.
 
Een accommodatie passend bij de ambitie en wensen van het dorp, zoals een aantal jaren geleden als hoogste prioriteit werd aangegeven in de toekomstvisie Oudemirdum.
 
Dit MFC It Klif  met een solide en robuuste organisatie en exploitatie, moet de komende jaren zijn centrale functie in het dorp waarmaken, waarbij de elementen Zorg, Sport en horeca en ruimten om elkaar te ontmoeten een grote bijdrage leveren aan een kloppend hart van Oudemirdum.
 
Bestuur MFC It Klif Oudemirdum.
 
16 december 2011.